کپی کردن آزاد است

COPY is free even for iranian mullahs

آیت الله سید علی خامننه ای

در یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر، یکی را باید انتخاب کنید .