کپی کردن آزاد است

COPY is free even for iranian mullahs

نمونه ای ازانسانهای تکامل نیافته

نمونه انسان تکامل نیافته